Podmínky užívání

Poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Společnost Ferrero Česká s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000, IČ 60488743, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 27347 (dále jen „Ferrero" nebo „my") je vlastníkem obsahu na webových stránkách a menších webech (tzv. microsites), na něž je přistupováno prostřednictvím výše uvedených webových stránek (dále jednotlivě jako „Stránka" a společně „Stránky"), a je i provozovatelem těchto stránek a webů. Dovolujeme si upozornit, že Ferrero nenese odpovědnost za jakékoliv jiné webové stránky provozované ostatními společnostmi ze Skupiny Ferrero.

1. Souhlas s Podmínkami užívání. Váš přístup ke Stránkám a jejich užívání se řídí následujícími podmínkami užívání (dále jen „Podmínky užívání"). Vstupem na Stránky nebo jejich užíváním se zavazujete dodržovat tyto Podmínky užívání, jakož i veškeré platné zákony. Pokud s těmito Podmínkami užívání nesouhlasíte, a to bez jakéhokoliv omezení či výhrad, nejste oprávněni danou Stránku užívat. Ferrero je oprávněno tyto Podmínky užívání kdykoliv a podle svého výlučného uvážení změnit prostřednictvím aktualizace tohoto dokumentu. Tyto případné změny jsou pro Vás závazné a měli byste proto tuto stránku pravidelně navštěvovat a seznámit se s aktuálně platným zněním Podmínek užívání, které je pro Vás závazné. Každá konkrétní Stránka může také rozšiřovat Podmínky užívání či tyto upravovat.

2. Zamýšlený účel užívání Stránky. Tato Stránka a její Obsah (definice viz. níže) jsou určeny pouze k osobnímu, nekomerčnímu použití. Nejste oprávněni užívat Stránku a její Obsah v souvislosti s jakoukoliv komerční aktivitou.

Na některý Obsah či funkce (vlastnosti) se mohou vztahovat jiná věková omezení v závislosti na tom, co je pro určité věkové skupiny vhodné či zákonem dovolené. V případě uplatnění dalších věkových omezení Vás o tom budeme informovat, přičemž souhlasíte s tím, že splňujete konkrétní požadavky včetně požadavku na věk a že budete tyto požadavky dodržovat a že se na Vás bude vztahovat ověření věku. Vstupem na tuto Stránku nebo užíváním jakékoliv z jejích funkcí prohlašujete, že jste dosáhli zákonem stanoveného věku pro akceptaci těchto Podmínek užívání nebo, pokud jste takového věku nedosáhli, že jste k tomu získali souhlas rodiče či zákonného zástupce.

3. Obsah a duševní vlastnictví; Podmíněné užívání Obsahu. Vlastníkem obsahu a veškerých dalších materiálů na Stránkách, jako jsou například autorská práva a další práva duševního vlastnictví k výtvarným a grafickým prvkům, fotografiím, textům, videím a zvukovým klipům, ochranným známkám a logům nacházejícím se na Stránkách (společně dále jen „Obsah"), je Ferrero anebo s ní propojené osoby a tento je chráněn autorskými zákony a smlouvami. Jste oprávněni vstupovat na určitou Stránku a používat tuto Stránku a její Obsah výhradně pro osobní, nekomerční a zábavné účely. Nejste oprávněni kopírovat, reprodukovat, opětovně používat, přenášet, adaptovat, upravovat, publikovat, rámovat, odesílat, nahrávat, zveřejňovat, šířit, měnit či vysílat jakýkoliv Obsah, ani z něj vytvářet žádná odvozená díla, a to jakýmkoliv způsobem, počítaje v to jakékoliv veřejné či komerční účely, bez předchozího písemného souhlasu Ferrera či vlastníka takových materiálů. Veškerá práva, která nebyla udělena na základě těchto Podmínek užívání, si výslovně vyhrazuje společnost Ferrero.

Veškeré ochranné známky, obchodní názvy a loga a veškeré související názvy výrobků, ochranné známky k designu a slogany uváděné na Stránkách jsou buď ochrannými známkami či servisními známkami (registrovanými či neregistrovanými) Ferrero, s ní propojených osob anebo poskytovatelů licence, není-li zde či na Stránce uvedeno jinak. Ferrero a s ní propojené společnosti a poskytovatelé licence si výslovně vyhrazují všechna práva duševního vlastnictví k veškerému Obsahu nacházejícímu se na Stránkách. v souvislosti s jakýmkoliv Obsahem nacházejícím se na Stránkách Vám není udělována jakákoliv licence. Podle svého výlučného uvážení je Ferrero a s ním propojené osoby a poskytovatelé licence oprávněni vymáhat svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu přípustném podle zákona, včetně podání podnětu na zahájení trestního řízení.

4. Chování uživatele/Zásady přijatelného užívání. Určitá Stránka Vám může nabízet příležitost ke komunikaci s jinými lidmi a ke sdílení Vašich myšlenek, informací a materiálů. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že obsah zveřejňovaný uživateli na Stránce nemusí odrážet názory či hodnoty zastávané Ferrerem. Ferrero od všech svých uživatelů očekává, že se budou chovat slušně k druhým lidem. Pokud zjistíte jakékoliv porušení těchto Zásad přijatelného užívání nebo jakékoliv jiné nepřijatelné chování ze strany jakéhokoliv uživatele, kontaktujte nás a informujte nás o této skutečnosti jedním ze způsobů uvedených níže v bodě 17.

Nesete výhradní odpovědnost za obsah, informace a další materiály, které zveřejníte na určité Stránce, nebo které odešlete na určitou Stránku či ostatním uživatelům (počítaje v to například tvůrčí nápady, návrhy a zpětnou vazbu či informace týkající se výrobků a služeb společnosti Ferrero) (dále jen „Obsah vytvářený uživatelem"), a souhlasíte s tím, že se nebudete vůči Osobám zproštěným odpovědnosti domáhat odpovědnosti za jakýkoliv obsah, informace či materiály, k nimž na určité Stránce přistupujete a které byly vytvořeny ostatními uživateli.

Níže uvedené kategorie zakázaného Obsahu vytvářeného uživatelem jsou pouhými příklady a nejedná se o vyčerpávající seznam. Zavazujete se, že nebudete zveřejňovat ani odesílat jiným uživatelům jakýkoliv Obsah vytvářený uživatelem, který:
• je pomlouvačný, sprostý, obscénní, vulgární, skandální, štvavý, pornografický, neslušný nebo urážlivý;
• porušuje nebo narušuje práva duševního vlastnictví jiné osoby (např. hudba, videa, fotografie či jiné materiály, u nichž nemáte písemné svolení od vlastníka takových materiálů k jejich zveřejnění na určité Stránce);
• porušuje právo na ochranu osobnosti nebo právo na soukromí jakékoliv osoby;
• je výhrůžný, obtěžující nebo propaguje zastrašování, rasismus, diskriminaci, bigotnost, nenávist či fyzické násilí jakéhokoliv druhu proti jakékoliv skupině či osobě;
• je nepřesný, nepravdivý či jakýmkoliv způsobem zavádějící;
• je nezákonný, nebo přímo či nepřímo propaguje jakékoliv nezákonné aktivity;
• propaguje nezákonné či neoprávněné kopírování děl vytvořených jinými osobami a chráněných autorským právem nebo odkazy na tato díla, nebo poskytuje informace o tom, jak obejít jakékoliv bezpečnostní opatření;
• obsahuje „zamaskované" vulgární výrazivo (např. F@&#);
• obsahuje softwarové viry nebo jakékoliv jiné počítačové kódy, soubory či programy určené k přerušení, zničení či omezení funkčnosti jakéhokoliv počítačového softwaru nebo hardwaru či telekomunikačního zařízení; nebo
• obsahuje jakékoliv reklamní či propagační materiály, sdělení reklamního charakteru (tzv. „junk mail") „spam," „řetězové dopisy," „pyramidová schémata" nebo jakékoliv jiné formy žádostí.

Jsme oprávněni, avšak nikoliv povinni, podle svého výlučného uvážení přezkoumat, upravit či odstranit obsah a materiály, které Vy nebo jiné osoby zasíláte na určitou Stránku, nebo je na ní zveřejňujete. v každém případě je však naše rozhodnutí konečné a není možné se domáhat jeho přezkumu žádným státním či pověřeným orgánem.

Jste srozuměni s tím, že při užívání určité Stránky budete vystaveni obsahu a materiálům z různých zdrojů a že Ferrero nenese odpovědnost za přesnost, vhodnost, použitelnost, bezpečnost takového obsahu a materiálů, ani za práva duševního vlastnictví, která se na ně vztahují.

Nejste oprávněni používat spidery, roboty, techniky dobývání dat ani jiná automatická zařízení či programy ke katalogizaci, stahování či jiné reprodukci, uchovávání či šíření obsahu nacházejícího se na určité Stránce. Kromě toho nejste oprávněni používat jakékoliv takové automatické prostředky k manipulaci s určitou Stránkou ani jejím Obsahem, ani se pokoušet překročit limity oprávnění a přístupu, které se na Vás vztahují podle těchto Podmínek užívání. Nejste oprávněni dále převést právo užívání jakékoliv Stránky nebo přístupu k ní jakékoliv třetí osobě.

5. Vlastnické právo k Vámi zasílaným, uveřejňovaným, předkládaným či přenášeným materiálům; Právo užívání; Příspěvky. Jsme oprávněni vybavit určitou Stránku funkcemi, které Vám umožní nahrávat, sdílet, zasílat, uveřejňovat, předkládat, ukládat či přenášet na určitou Stránku komentáře, fotografie, videa, hudbu nebo jakýkoliv jiný materiál či obsah, který Vám umožníme nahrát a uložit (Obsah vytvářený uživatelem). Upozorňujeme, že jakýkoliv Vámi zaslaný, zveřejněný, poskytnutý, uložený, nahraný či přenesený Obsah vytvářený uživatelem může být veřejně přístupný (a to případně ve spojení s Vaším jménem, uživatelským jménem, městem, zemí anebo podobiznou či dalšími údaji) a Ferrero jej považuje a bude považovat za nedůvěrný a nechráněný a podle toho s ním i nakládá a bude nakládat. Tento Obsah vytvářený uživatelem se stává bezúplatně majetkem a vlastnictvím Ferrero okamžikem zaslání, zveřejnění, poskytnutí, uložení, nahrání či přenesení a Ferrero bude nyní i v budoucnu výlučným vlastníkem veškerých práv, nároků a podílů k tomuto obsahu (s výhradou případných práv třetích osob). Kromě toho je Ferrero a s ní propojené osoby oprávněny používat tento Obsah vytvářený uživatelem bez omezení, BEZ NÁHRADY, JINÉHO ZÁVAZKU ČI JAKÉKOLIV JINÉ ODPOVĚDNOSTI VŮČI VÁM, pro jakýkoliv účel (s výhradou případných práv třetích osob), počítaje v to například:

- užívání a zobrazování Obsahu vytvářeného uživatelem po celém světě a bez časového omezení v jakémkoliv typu elektronických či digitálních médií pro komerční nebo marketingové účely nebo pro účely public relations;
- užívání a zobrazování Obsahu vytvářeného uživatelem návštěvníkům jiných webových stránek a stránek sociálních sítí, jako jsou například Facebook, Twitter, Pinterest a Google+.
- užívání a zobrazování Obsahu vytvářeného uživatelem za účelem vývoje, výroby, reklamy, propagace a marketingu výrobků.  

Máte právo vyjádřit na základě žádosti a bezplatně svůj nesouhlas se zpracováním údajů o Vaší osobě pro marketingové účely. Budete společností Ferrero informováni ještě před tím, než budou údaje o Vaší osobě poprvé sděleny třetím osobám nebo použity jménem třetích osob pro marketingové účely a bude Vám nabídnuto právo vyjádřit bezplatně svůj nesouhlas s takovým sdělením či použitím.

Ferrero a s ním propojené osoby jsou dále oprávněny reprodukovat, sdělovat, přenášet, publikovat, vysílat či zveřejnit jakýmkoli způsobem v jakémkoliv médiu, nebo upravit, změnit či vymazat veškerý Obsah vytvářený uživatelem nebo jakoukoliv jeho část. Společnost Ferrero neponese odpovědnost za sdělení takového Obsahu vytvářeného uživatelem a ani za jakékoliv podobnosti mezi Obsahem vytvářeným uživatelem a jakýmkoliv budoucím užíváním nebo aktivitami společnosti Ferrero.

Souhlasíte s tím, že Vás může Ferrero nebo s ní propojené osoba kontaktovat prostřednictvím e-mailu (nebo jiným Vámi uvedeným způsobem) v souvislosti s jakoukoliv naší případnou žádostí týkající se získání Vašeho povolení k užívání Obsahu vytvářeného uživatelem. Stránky Vám mohou umožnit zaslat Ferreru tvůrčí nápady, návrhy či materiály (dále jen „Příspěvky"), přičemž byste neměli zasílat společnosti Ferrero žádné Příspěvky v rámci jakýchkoliv sdělení prostřednictvím této Stránky či jinak, pokud o to nebudete požádáni.  Pokud se rozhodnete nám zaslat Příspěvek, budete vyzváni k akceptaci dalších podmínek, které se na takový Příspěvek vztahují (dále jen „Podmínky zasílání příspěvků").

6. Odkazy na jiné stránky. Některá Stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nevlastníme, neprovozujeme ani neudržujeme. Toto byste měli mít při opouštění Stránky na paměti a měli byste se seznámit s platnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů a užití veškerých jednotlivých webových stránek, které navštívíte resp. hodláte navštívit. Měli byste také posoudit pravost webových stránek, které vypadají jako některé z našich Stránek, nebo se za ně vydávají (včetně takových, na něž je odkazováno prostřednictvím e-mailové zprávy). Navzdory jakýmkoliv odkazům, které se mohou nacházet na některé Stránce, nekontrolujeme, nedoporučujeme, neovlivňujeme a ani neschvalujeme tyto webové stránky, ani jejich obsah, výrobky, služby či zásady ochrany osobních údajů a nejsme s těmito webovými stránkami a jejich obsahem, výrobky, službami či zásadami ochrany osobních údajů nijak spojeni. Prohlížení jakýchkoliv stránek třetích osob je na Vaše vlastní riziko. Stahování materiálů z určitých webových stránek může představovat riziko porušení práv duševního vlastnictví nebo zanesení virů do Vašeho počítačového systému.

7. Promo akce a nabídky. Čas od času můžeme podle svého uvážení realizovat na určité Stránce propagační akci (např. soutěž, spotřebitelskou soutěž či loterii, hru s okamžitou výhrou apod.) nebo nabídku (dále jen „Promo akce"). Jakákoliv Promo akce uvedená na určité Stránce bude neplatná, pokud je zakázána, a její konání bude podmíněno zveřejněním oficiálních pravidel týkajících se takové Promo akce. Každá Promo akce bude mít svá vlastní pravidla a podmínky, které doplňují či rozšiřují ustanovení těchto Podmínek užívání. Účast na jakékoliv Promo akci je podmíněna Vaší akceptací takových pravidel a podmínek.

8. Transakce na stránkách. Pokud se rozhodnete koupit jakékoliv zboží, které je k dispozici prostřednictvím určité Stránky (dále jen jednotlivě „Transakce"), budete požádáni o poskytnutí určitých informací týkajících se Vaší Transakce (např. číslo Vaší kreditní karty, fakturační adresa, dodací informace apod.). Prohlašujete a zaručujete, že (i) máte zákonné právo používat jakoukoliv kreditní kartu, debetní kartu nebo jiný platební prostředek, který používáte v souvislosti s danou Transakcí, a (ii) že jste dosáhli věku alespoň osmnácti (18) let, nebo je s Vámi přítomen Váš rodič nebo zákonný zástupce, který by danou Transakci provedl za Vás. Vyhrazujeme si právo podle svého vlastního uvážení odmítnout či zrušit jakoukoliv Vaši objednávku, kterou jste u nás podali. Mezi případy, které mohou vést ke zrušení či odmítnutí Vaší objednávky, patří mimo jiné situace, kdy byla u některého výrobku uvedena chybná cena; kdy nelze potvrdit platební či fakturační údaje; nebo kdy již daný výrobek nemáme na skladě ani my ani náš externí partner. v případě, že zrušíme či odmítneme objednávku, pokusíme se Vás informovat prostřednictvím kontaktního e-mailu, fakturační adresy anebo telefonního čísla, které jste uvedli v okamžiku podání své objednávky.

9. Ochrana osobních údajů. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Pro více informací o tom, jaké údaje shromažďujeme a jak tyto údaje shromažďujeme, používáme, sdělujeme a spravujeme, přečtěte si, prosím, naše Zásady ochrany osobních údajů, kterými se rovněž řídí Vaše užívání našich Stránek.

10. Kontrola vývozu. Na software nebo jiné materiály na našich Stránkách se mohou vztahovat předpisy Spojených států amerických, České republiky nebo Evropské unie v oblasti kontroly vývozu. Žádný software z našich Stránek nelze stahovat ani vyvážet (i) do následujících zemí (a ani občanům či rezidentům těchto zemí): Kuba, Irák, Libye, Severní Korea, Irán, Súdán a Sýrie a ani do jakékoliv jiné země, na kterou Spojené státy či Evropská unie nebo Česká republika uvalily embargo na zboží, a ani do jakékoliv jiné země, kde by bylo vyžadováno povolení, nebo kde platí omezení či zákaz, ze strany příslušných orgánů Spojených států amerických - Úřadu pro průmysl a bezpečnost Ministerstva obchodu Spojených států amerických, Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí Spojených států amerických nebo jiného podobného pravidla či úřadu příslušných orgánů Evropské unie nebo České republiky; nebo (ii) jakékoliv osobě vedené na seznamu Speciálně označených občanů (Specially Designated Nationals) Ministerstva financí Spojených států amerických nebo v Tabulce zakázaných objednávek (Table of Deny Orders) Ministerstva obchodu Spojených států amerických nebo na podobných listinách vydaných pro Evropskou unii nebo Českou republiku. Stažením či užíváním jakéhokoliv softwaru na našich Stránkách prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi a ani nejste pod její kontrolou, jejím občanem či rezidentem a že se nenacházíte na žádném takovém seznamu.

11. Vyloučení záruk/Vyloučení odpovědnosti.
VAŠE POUŽÍVÁNÍ URČITÉ STRÁNKY JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. STRÁNKY a VEŠKERÝ SOFTWARE, SLUŽBY, OBSAH a OBSAH VYTVÁŘENÝ UŽIVATELEM ZPŘÍSTUPNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU" BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, POČÍTAJE v TO NAPŘÍKLAD PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, VLASTNICKÉHO PRÁVA NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. DOVOLUJEME SI UPOZORNIT, ŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEMUSEJÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, PŘIČEMŽ v TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NĚKTERÉ ZDE UVEDENÉ VÝLUKY NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. NEPROHLAŠUJEME ANI NEZARUČUJEME, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, JAKÉHOKOLIV SOFTWARU, SLUŽEB, OBSAHU NEBO OBSAHU VYTVÁŘENÉHO UŽIVATELEM NEBUDE PORUŠOVAT PRÁVA JAKÝCHKOLIV TŘETÍCH OSOB. NEZARUČUJEME, ŽE URČITÁ STRÁNKA, JAKÝKOLIV OBSAH, NEBO OBSAH, k NĚMUŽ JE PŘISTUPOVÁNO PROSTŘEDNICTVÍM URČITÉ STRÁNKY, BUDOU NAPROSTO BEZPEČNÉ, NEPŘERUŠOVANÉ ČI BEZCHYBNÉ, ŽE VADY BUDOU NAPRAVENY, NEBO ŽE URČITÁ STRÁNKA NEBO SERVER, KTERÝ URČITOU STRÁNKU ZPŘÍSTUPŇUJE, JSOU PROSTÉ VIRŮ ČI JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ. NEPONESEME ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ JAKÉKOLIV STRÁNKY, POČÍTAJE v TO NAPŘÍKLAD OBSAH a JAKÁKOLIV PROHLÁŠENÍ, CHYBY ČI OPOMENUTÍ TAM OBSAŽENÉ, OBSAH POSKYTNUTÝ TŘETÍMI OSOBAMI (POČÍTAJE v TO NAPŘÍKLAD OBSAH, KTERÝ PORUŠUJE PRÁVA JAKÉKOLIV TŘETÍ OSOBY), ODKAZY NA JAKOUKOLIV JINOU WEBOVOU STRÁNKU NEBO JEJÍ POVAHU ČI OBSAH, NEBO JAKOUKOLIV JINOU ZÁLEŽITOST TÝKAJÍCÍ SE URČITÉ STRÁNKY a JEJÍHO POUŽÍVÁNÍ z VAŠÍ STRANY. v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESEME a NEPONESEME ODPOVĚDNOST NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLIV TEORIE OBČANSKOPRÁVNÍ, SMLUVNÍ ČI OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PRÁVNÍ NEBO EKVITNÍ TEORIE ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, REPRESÍVNÍ ČI JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (POČÍTAJE v TO NAPŘÍKLAD ODMĚNY a NÁKLADY NA PRÁVNÍ SLUŽBY, UŠLÉ ZISKY, ZTRACENÁ DATA, UŠLÉ PŘÍLEŽITOSTI, NÁKLADY NA KRYTÍ, ZRANĚNÍ OSOB ČI ZAVINĚNÁ SMRT), PŘIČEMŽ ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ TYTO ŠKODY SE TÍMTO NA ZÁKLADĚ DOHODY SMLUVNÍCH STRAN VYLUČUJE BEZ OHLEDU NA TO, ZDALI JSME BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD. VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM v PŘÍPADĚ NESPOKOJENOSTI s URČITOU STRÁNKOU JE PŘESTAT TUTO STRÁNKU POUŽÍVAT. DOVOLUJEME SI UPOZORNIT, ŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEMUSEJÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA URČITÉ ŠKODY, PŘIČEMŽ v TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NĚKTERÉ VÝŠE UVEDENÉ VÝLUKY NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.

12. Slib odškodnění. Používáním určité Stránky se zavazujete bránit, odškodnit a zbavit odpovědnosti Ferrero, její funkcionáře, vedoucí pracovníky, zaměstnance, mateřské, dceřiné a propojené společnosti, obchodní partnery, webové vývojáře, zástupce a agenty (společně dále jen „Osoby zproštěné odpovědnosti") v souvislosti s veškerými nároky, škodami, povinnostmi, ztrátami, závazky, náklady, dluhy a výdaji (počítaje v to například přiměřené odměny a výdaje na právní služby), které vyplývají: (i) z jakéhokoliv Vašeho porušení některého ustanovení těchto Podmínek užívání, (ii) z jakéhokoliv Příspěvku či Obsahu vytvářeného uživatelem (počítaje v to například nároky z důvodu porušení autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství nebo jiných práv duševního vlastnictví třetí osoby, práva na ochranu osobnosti, práva na soukromí nebo z důvodu pomluvy), (iii) z Vašeho užívání jakéhokoliv Obsahu nebo funkcí, které jsou dostupné na určité Stránce nebo jejím prostřednictvím (s výjimkou rozsahu, v jakém je daný nárok založen na porušení práva třetí osoby materiály, které vytvořilo Ferrero), (iv) z Vašeho porušení platných zákonů nebo jakékoliv smlouvy či ujednání s třetí osobou, které se na Vás vztahují, a (v) z jakékoliv jiné záležitosti týkající se určité Stránky a Vašeho přístupu k ní a jejího užívání z Vaší strany.

Zavazujete se vynaložit maximální úsilí k tomu, abyste s námi spolupracovali při obhajobě resp. obraně jakékoliv takové záležitosti. Vyhrazujeme si právo na Vaše náklady převzít výlučnou obhajobu nebo zastoupení a kontrolu nad jakoukoliv záležitostí, na níž se vztahuje Váš slib odškodnění.

13. Rozhodné právo/Soudní příslušnost. Veškeré záležitosti související s některou Stránkou anebo s těmito Podmínkami užívání se budou řídit a vykládat v souladu s právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem a pravidel pro volbu rozhodného práva. Souhlasíte s tím, že výlučnou příslušnost pro jakékoliv soudní řízení související s některou Stránkou anebo těmito Podmínkami užívání mají věcně příslušné soudy určené dle sídla Ferrera a že se takové řízení bude konat výlučně u těchto soudů.

14. Salvátorská klauzule. V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek užívání z jakéhokoliv důvodu prohlášeno za neplatné, nezákonné či nevymahatelné podle jakéhokoliv právního či veřejnoprávního předpisu, bude toto ustanovení v rozsahu, v jakém je neplatné či nevymahatelné, odděleno od těchto Podmínek užívání a zbývající ustanovení budou i nadále plně platná a účinná.

15. Zřeknutí se práv; Opravné prostředky. v případě, že zcela či částečně neuplatníme jakákoliv práva, nebo pokud promineme porušení některého ustanovení z těchto Podmínek užívání z Vaší strany, nebude to na překážku budoucímu uplatnění takového práva z naší strany a nebude to považováno za vzdání se našeho práva a ani to nebude považováno za naše prominutí jakéhokoliv budoucího porušení předmětného či jakéhokoliv jiného ustanovení těchto Podmínek užívání z Vaší strany. Naše práva a opravné prostředky vyplývající z těchto Podmínek užívání mají kumulativní charakter a uplatnění jakéhokoliv takového práva či opravného prostředku neomezuje naše právo uplatnit jakákoliv jiná práva či opravné prostředky.

16. Kontaktní informace. Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky týkající se Stránek nebo těchto Podmínek užívání, nebo pokud nás chcete informovat o jakémkoliv obsahu, o němž se domníváte, že není v souladu s těmito Podmínkami, můžete nás kontaktovat pomocí našeho online formuláře, který se nachází na (klikněte na odkaz „KONTAKTUJTE NÁS"), nebo na následující adrese (adresách): Ferrero Česká s.r.o., Karla Engliše 6/3201, se sídlem Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00.

© 2016 Skupina Ferrero. Všechna práva vyhrazena.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum účinnosti:  1. 3. 2016

Společnost Ferrero Česká s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000, IČ 60488743, zapsána v obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 27347 (dále jen „Ferrero" nebo „my") respektuje soukromí každého návštěvníka těchto webových stránek, mezi něž patří i menší weby (tzv. microsites), na něž je přistupováno prostřednictvím těchto webových stránek (dále jednotlivě jako „Stránka" a společně „Stránky"). Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") upravují naše postupy týkající se shromažďování informací a údajů prostřednictvím Stránek a způsob, jakým tyto informace a údaje používáme jako správce osobních údajů. Tyto Zásady se vztahují výhradně na informace a údaje shromažďované prostřednictvím Stránek a nevztahují se na informace a údaje shromažďované prostřednictvím jakýchkoliv jiných zdrojů, jako jsou například Facebook, Twitter, YouTube a jiné webové stránky třetích osob a sociálních médií. Upozorňujeme, že Ferrero nenese odpovědnost za jakékoliv jiné webové stránky spravované nebo provozované ostatními společnostmi ze Skupiny Ferrero. Používáním Stránek souhlasíte s podmínkami těchto Zásad. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoliv podmínkami uvedenými v těchto Zásadách, pak danou Stránku či Stránky, nepoužívejte a ani nám neposkytujte žádné osobní informace a údaje.

Shromažďování osobních a dalších údajů.  Můžeme shromažďovat a uchovávat Vaše osobní údaje (tj. údaje, jejichž pomocí lze nějak zjistit Vaši totožnost, např. Váš věk, jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, uživatelské jméno anebo IP adresu) (dále jen „Osobní údaje") prostřednictvím Stránky, pouze pokud je dobrovolně poskytnete.  Můžeme požadovat, abyste v určitých případech poskytli Osobní údaje, například při vytvoření osobního účtu, při použití formuláře zákaznické objednávky na nákup či odběr produktů a služeb nabízených námi,  při zaslání připomínek či dotazů, při  účasti na určité akce, soutěži anebo využili jiných vlastností či funkcí určité Stránky. Ferrero nebude shromažďovat Osobní údaje z Vašich návštěv na našich Stránkách, pokud nám je sami dobrovolně neposkytnete, a nebude po Vás vyžadovat, abyste poskytli více údajů, než je nezbytné k účasti na aktivitách na našich Stránkách. Bez poskytnutí údajů ale nebude možné se účastnit některých aktivit či využívat všechny možnosti Stránek.

Shromažďované údaje jsou určeny pro registraci a zpracování ze strany Ferrera, které je správcem údajů, zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Shromažďované údaje nebudou používány pro jiné účely než dle tohoto dokumentu popřípadě Vašeho konkrétního souhlasu (další možné způsoby omezeného použití shromažďovaných údajů jsou uvedeny v části „Zpracování Vašich Osobních údajů"). Předmětné údaje mohou být výjimečně sděleny třetím osobám, které mají s Ferrerem uzavřen smluvní vztah týkající se výkonu případně nezbytných subdodavatelských činností.

Pokud se připojíte na některou Stránku, existují určité technické, osobně neidentifikovatelné údaje (tj. pomocí nichž nelze určit konkrétní osobu) (dále jen „Neosobní údaje"), které lze shromažďovat a uchovávat pomocí technologie tzv. „cookies" a IP adres. Během tohoto procesu nejsou shromažďovány žádné Osobní údaje. Neosobní údaje mohou zahrnovat například druh internetového prohlížeče, nastavení osobního počítače, počet, dobu trvání a charakter návštěv konkrétních webových stránek.  Tyto údaje nám pomáhají aktualizovat danou Stránku tak, aby byla pro naše návštěvníky stále zajímavá a aby její obsah odpovídal jejich zájmům. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, že cookies zakážete, nebo že v okamžiku, kdy Vám jsou cookies zasílány, budete na tuto skutečnost upozorněni. Pokud cookies zakážete, může se stát, že nebudeme schopni optimalizovat Vaši návštěvu na určité Stránce a že nebudou k dispozici některé její vlastnosti či funkce.

Zpracování Vašich Osobních údajů.  Když nám na určité Stránce poskytnete své Osobní údaje, omezí se naše používání těchto Osobních údajů pouze na účel, za kterým jsou dané údaje shromažďovány v souladu s podmínkami těchto Zásad a pro účely stanovené těmito Zásadami.  

Mezi další účely, pro něž mohou být používány Vaše Osobní údaje, patří následující činnosti:
■ Reakce na Vaše dotazy, připomínky a žádosti; poskytnutí přístupu k určitým částem a funkcím určité Stránky; nebo komunikace s Vámi o Vašich aktivitách na určité Stránce.
■ Prošetřování podezření z podvodného jednání, obtěžování, hrozby fyzického násilí nebo jiných porušení jakéhokoliv zákona, pravidla či předpisu, pravidel či zásad určité Stránky nebo zásahy práv třetích osob; nebo prošetřování podezření na jakékoliv jednání, které považujeme za nepřijatelné.
■ rozvíjení, dodávání a zlepšování našich výrobků, služeb, obsahů Stránek a reklamu.
■ Sdílení údajů s našimi mateřskými, dceřinými a přidruženými společnostmi a propagačními partnery, kteří se podílejí na tvorbě, výrobě, dodání či údržbě určité Stránky a kteří pro naši společnost zajišťují některé činnosti související s danou Stránkou (jako je např. správa dané Stránky, správa promo akcí či jiných funkcí dané Stránky, marketing, analýza dat a zákaznické služby). Abychom mohli tyto údaje sdílet, může být nezbytné, abychom Vaše Osobní údaje odeslali mimo jurisdikci českých orgánů, avšak v rámci Evropské unie, přičemž Vy s tímto odesláním souhlasíte. Jakékoliv další používání nebo sdělování Osobních údajů těmito osobami pro jakékoliv jiné účely není povoleno.
■ Sdílení údajů s třetími osobami - poskytovateli služeb, které využíváme k zajišťování některých našich činností v souvislosti s danou Stránkou (například plnění objednávek, dodávání balíků, zasílání poštovních zásilek a e-mailů, odstraňování opakujících se údajů ze seznamů zákazníků, analyzování dat a poskytování marketingové podpory, zpracovávání plateb kreditními kartami a poskytování zákaznického servisu). Tito třetí poskytovatelé služeb mají k Osobním údajům přístup, který potřebují k výkonu svých činností, a mohou shromažďovat či uchovávat Osobní údaje v rámci výkonu těchto činností s tím, že však nejsou oprávněni používat je k žádným jiným účelům.
■ Pro naše interní účely, jako jsou např. audity, analýzy dat, výzkumy zaměřené na zdokonalení našich výrobků, služeb a komunikace se zákazníky.
■ Pro jiné účely, které budou sděleny v okamžiku shromažďování Vašich Osobních údajů, nebo na základě jakýchkoliv dalších podmínek vztahujících se na konkrétní funkci či vlastnost určité Stránky.
■ Pro sdělování informací, které je vyžadováno podle některého zákona, předpisu nebo soudního příkazu.
■ Pro účely nebo v souvislosti se soudním řízením, nebo je-li to nutné k určení, obhájení nebo výkonu zákonných práv.
■ v případech nouze za účelem ochrany zdraví nebo bezpečnosti uživatelů určité Stránky nebo veřejnosti, nebo v zájmu národní bezpečnosti. Kromě zde stanovených případů nebudeme poskytovat žádné Vaše Osobní údaje jakýmkoliv třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu.  
 
Odkazy na jiné stránky.  Některá Stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nevlastníme, neprovozujeme ani neudržujeme. Toto byste měli mít při opouštění Stránky na paměti a měli byste se proto seznámit s platnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů veškerých jednotlivých webových stránek, které navštívíte resp. hodláte navštívit. Měli byste také posoudit pravost webových stránek, které vypadají jako některé z našich Stránek, nebo se za ně vydávají (včetně takových, na něž je odkazováno prostřednictvím e-mailové zprávy). Navzdory jakýmkoliv odkazům, které se mohou nacházet na některé Stránce, nekontrolujeme, nedoporučujeme, neovlivňujeme ani neschvalujeme tyto webové stránky ani jejich obsah, výrobky, služby či zásady ochrany osobních údajů a nejsme s těmito webovými stránkami a jejich obsahem, výrobky, službami či zásadami ochrany osobních údajů nijak spojeni. Stahování materiálů z určitých webových stránek může představovat riziko porušení práv duševního vlastnictví nebo zanesení virů do Vašeho počítačového systému.

Ochrana soukromí dětí.  Ferrero klade důraz na ochranu soukromí dětí. Provozujeme Stránky v souladu s veškerými zákony platnými jak v České republice tak Evropské unii. Neshromažďujeme Osobní údaje od jakékoliv osoby mladší patnácti (15) let bez písemného souhlasu jejího zákonného zástupce. Pokud při shromažďování údajů zjistíme, že daný uživatel či uživatelka tohoto věku nemá souhlas zákonného zástupce, nebudeme používat ani uchovávat jeho či její osobní údaje. Bez takového souhlasu se však dítě nebude moci účastnit určitých aktivit. Zákonný zástupce vykonává za dítě práva subjektu osobních údajů, může přezkoumat, odstranit či upravit osobní údaje svého dítěte nebo odmítnout jejich další shromažďování nebo používání tím, že nás kontaktuje jedním ze způsobů uvedených v části nazvané „Správa Vašich osobních údajů" (uveďte, prosím, jméno, adresu a e-mailovou adresu dítěte).  
 
Bezpečnostní postupy; Uchovávání údajů. Bezpečnost Vašich Osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Máme zavedeny přiměřené fyzické, elektronické a řídící postupy zaměřené na ochranu námi shromaždovaných údajů. Vzhledem k přirozeně otevřenému charakteru sítě Internet však nemůžeme zaručit, že komunikace mezi Vámi a naší společností nebo údaje uchovávané na určité Stránce nebo našich serverech budou zcela chráněny před neoprávněným přístupem ze strany třetích osob, jako jsou např. hackeři. Svým používáním určité Stránky dáváte najevo svůj souhlas s přijetím tohoto rizika.  v maximální míře povolené zákonem se zříkáme veškeré odpovědnosti za jakékoliv případné škody (počítaje v to například jakékoliv přímé, zvláštní, nepřímé, následné či represivní škody nebo jiné škody jakéhokoliv druhu, ať již na základě smlouvy (včetně zásadního porušení), občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti) či jinak), které Vám vzniknou z důvodu jakékoliv ztráty, neoprávněného přístupu, zneužití nebo změny jakýchkoliv údajů, které odešlete na určitou Stránku. Námi shromažďované údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné a důležité pro naši činnost, pokud není zákonem vyžadována či povolena delší doba uchovávání těchto údajů.

Cookies apod.

(a) Používání cookies
„Cookie" je výhradně textový řetězec informací, které webová stránka přenáší do souboru cookie prohlížeče na pevném disku Vašeho počítače, aby si webová stránka mohla pamatovat, kdo jste. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, z níž cookie pochází, „dobu životnosti" cookie a určitou hodnotu, obvykle náhodně generované jedinečné číslo. Když navštívíte naše webové stránky, pošleme Vám cookie.

Cookies lze používat následujícími způsoby a za těmito účely:
♦ pomoc při identifikaci Vás jako jedinečného návštěvníka (pouze číslo), když opět navštívíte naše webové stránky, a umožňují nám přizpůsobit obsah nebo reklamu Vašim zájmům, případně se vyhnout tomu, abychom Vám opakovaně ukazovali stejné reklamy.
♦ shromažďování anonymních, souhrnných statistických údajů, které nám umožňují pochopit, jak uživatelé využívají našich webových stránek, a pomáhají nám zlepšovat i strukturu těchto stránek. Tímto způsobem nemůžeme určit Vaši osobní totožnost. Na Stránkách se používají dva druhy cookies: dočasné „session cookies", které zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče až do okamžiku, kdy opustíte Stránky, a trvalé „persistent cookies", které zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče mnohem déle (tato doba bude záviset na životnosti příslušného souboru cookie).
 
(b) Používání webových majáků
Některé z našich Stránek mohou obsahovat elektronické obrázky známé jako tzv. webové majáky (někdy také nazývané průhledné GIFy), jež nám umožňují počítat uživatele, kteří tyto stránky navštívili. Webové majáky shromažďují pouze omezené informace, například číslo cookie, čas a datum prohlížení a popis stránky, na které je webový maják umístěn. Můžeme rovněž používat webové majáky umístěné externími zadavateli reklamy. Tyto webové majáky neobsahují žádné informace, z nichž lze identifikovat konkrétní osobu, a používají se pouze ke sledování účinnosti konkrétní kampaně. Protože jsou tyto webové majáky stejné jako jakýkoliv jiný požadavek na obsah zahrnutý v osnově webové stránky, nemůžete je odmítnout, ani se jim vyhnout. Tam, kde se používají ve spojení s cookies, však mohou být deaktivovány, a to tak, že buď odmítnete cookies, nebo změníte nastavení cookies ve svém prohlížeči.

Rozhodné právo/Soudní příslušnost. Veškeré záležitosti související s některou Stránkou anebo s těmito Zásadami se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem a pravidel pro volbu rozhodného práva. Souhlasíte s tím, že výlučnou příslušnost pro jakékoliv soudní řízení související s některou Stránkou anebo těmito Zásadami mají věcně příslušné soudy určené dle sídla Ferrero a že se takové řízení bude konat výlučně u těchto soudů.

Ferrero bude shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s těmito Zásadami a zákonem číslo 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon"). Shromažďování a zpracovávání osobních údajů v souvislosti se Stránkou bylo dále řádně oznámeno Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Osobní údaje nejsou uchovávány po dobu delší, než jste souhlasili a než je nutné pro účely, ke kterým jsou tyto údaje shromažďovány nebo dále zpracovávány.

Salvátorská klauzule. v případě, že je některé ustanovení těchto Zásad z jakéhokoliv důvodu prohlášeno za neplatné, nezákonné či nevymahatelné podle jakéhokoliv obecně závazného předpisu, bude toto ustanovení v rozsahu, v jakém je neplatné či nevymahatelné, odděleno od těchto Zásad a zbývající ustanovení budou i nadále plně platná a účinná.

Změny a aktualizace našich Zásad. Ferrero si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či aktualizovat tyto Zásady, aniž by Vás o tom předem informovala. Proto Vám doporučujeme si občas zkontrolovat, zdali nedošlo k nějakým změnám či aktualizacím zde uváděných Zásad s tím, že v případě provedení jakýchkoliv změn či aktualizací bude příslušným způsobem upraveno datum účinnosti uváděné na první straně těchto Zásad.

Správa Vašich osobních údajů. Kontakt. Svoje osobní údaje nám poskytuje dobrovolně a bezplatně a jejich poskytnutím souhlasíte s jejich zařazením a zpracováním Ferrerem jakožto správcem nebo jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatelů, třetích osob pověřených Ferrerem, zejména subjekty pověřenými zajištěním soutěží a provozem a správou Tic Tac Klubu a Stránek. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem fungování  Tic Tac Klubu, vyhodnocováním soutěží a dalším marketingovým zpracováním, tj. nabízením obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích Ferrerem zahrnujícím i zasílání informací prostřednictvím e-mailů, písemnou poštou jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a jiných způsobů komunikace. Ferrero je oprávněno k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje. Souhlasíte s tím, aby Vámi poskytnuté Osobní údaje byly dále poskytnuty společnostem propojeným s Ferrero nebo společnostem z „rodiny" Ferrero (tedy skupině společností které jsou s námi propojeny společnou správou nebo majetkově). Sdílíme informace v rámci této "rodiny" jako běžnou součást podnikání a nabízení produktů a služeb pro naše zákazníky Konečnou kontrolu nad Osobními údaji, které shromažďujeme a zpracováváme, máte Vy.  Můžete se kdykoliv rozhodnout neposkytnout nám určité Osobní údaje, avšak mějte na vědomí, že v takovém případě nebudete moci využívat některé funkce, které určitá Stránka nabízí.  Dovolujeme si upozornit, že Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán, a to písemným sděleným odeslaným pomocí našeho online formuláře, který se nachází na (klikněte na odkaz „KONTAKTUJTE NÁS") nebo na naši poštovní adresu: Ferrero Česká s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000. Dále máte práva dle § 11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo na opravu osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, právo požádat o vysvětlení, blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. v případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Ferreru a má za následek vyloučení ze všech aktivit v rámci TT klubu včetně ztráty nároku na výhru, je-li odvolání souhlasu doručeno před jejím předáním a má za následek i zánik členství v TT klubu Vaše osobní údaje mohou být použity bez Vašeho dalšího souhlasu, jen když to vyžadováno nebo je-li jejich poskytnutá k ochraně našich práv k: (a) podřízení se právním normám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Ferrero; nebo (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Ferrero nebo veřejnosti.

Poskytnutím osobních údajů souhlasíte  s tím, aby v rámci Stránek a aktivit s nimi spojených či na nich provozovaných Ferrero bezplatně užívalo v souladu s § 81 an. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, Vaše jméno, příjmení v médiích, propagačních a reklamních materiálech s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i Vaše zvukové a obrazové záznamy.

© 2016 Skupina Ferrero, Všechna práva vyhrazena.