1. VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ

1.1 Společnost Ferrero zavedla zásady ochrany osobních údajů, které řádně zdokumentovala a pravidelně aktualizuje.

1.2 Postupy společnosti Ferrero v oblasti ochrany osobních údajů jsou v případě potřeby formálně zdokumentované, pravidelně přezkoumávané a podložené objektivními podklady (např. zápisy z jednání, seznamy, IT logy atd.), které prokazují trvalou péči a úsilí věnované ochraně osobních údajů při jejich zpracovávání.

1.3 Společnost Ferrero jmenovala jak pověřence pro bezpečnost, tak pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), kteří odpovídají za koordinaci a sledování bezpečnostních pravidel a postupů, jakož i za dodržování předpisů o ochraně osobních údajů.

2. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ (čl. 15 a násl. GDPR)

2.1 Zaměstnanci společnosti Ferrero jsou seznámeni s postupy, kterými mohou subjekty údajů uplatňovat své právo na přístup k osobním údajům a předávat správci osobních údajů žádosti o výkon svých práv.

2.2 Společnost Ferrero vede všeobecný rejstřík, do kterého jsou tyto žádosti, např. o výkon práva na přístup k osobním údajům, zaznamenávány.

2.3 Společnost Ferrero jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který odpovídá za poskytování písemných vysvětlení správci údajů ohledně žádostí subjektů údajů.

2.4 Společnost Ferrero stanovila lhůtu pro sdělování žádostí správci osobních údajů.

2.5 Společnost Ferrero zavedla postup pro písemné zdokumentování případného odmítnutí žádosti subjektu údajů o výkon práva na výmaz, omezení zpracování či přenositelnost údajů, a pro sdílení této dokumentace se správcem osobních údajů.

3. INFORMACE A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (čl. 13 GDPR) 

3.1 Zaměstnanci společnosti Ferrero a další osoby odpovídající za předkládání zásad ochrany soukromí / oznámení o ochraně osobních údajů subjektům údajů anebo za shromažďování souhlasů subjektů údajů, a to i pro správce osobních údajů, byli konkrétně proškoleni ohledně pravidel ochrany osobních údajů.

3.2 Společnost Ferrero pravidelně prověřuje chování těchto zaměstnanců a dalších osob při jednání se subjekty údajů.

3.3 Při předkládání zásad ochrany soukromí / oznámení o ochraně osobních údajů subjektům údajů mají zaměstnanci společnosti Ferrero a další odpovědné osoby možnost tyto subjekty údajů jednoznačně informovat o jejich právech.

3.4 Společnost Ferrero vede záznamy o všech zdrojích, ze kterých osobní údaje získává.

4. POVĚŘENÉ OSOBY (čl. 29 GDPR)

4.1 Společnost Ferrero formálně jmenovala všechny pověřené osoby, a to jednotlivě nebo případně v rámci ucelených kategorií.

4.2 Všem takto jmenovaným pověřeným osobám byly vydány konkrétní písemné pokyny ohledně způsobu zpracování a ochrany osobních údajů.

4.3 Společnost Ferrero vede seznam pověřených osob, který průběžně aktualizuje, a všem pověřeným osobám poskytuje odpovídající školení a  vzdělávání v oblasti ochrany osobních údajů. Tato školení jsou řádně dokumentována.

4.4 Přístupová oprávnění poskytnutá pověřeným osobám jsou přiměřená a jsou průběžně aktualizována. Pokyny udělené pověřeným osobám jsou průběžně aktualizovány. Tyto skutečnosti jsou pravidelně potvrzovány.

5. ŠKOLENÍ

5.1 Nově přijatí zaměstnanci jsou před zahájením zpracování osobních údajů řádně poučeni.

5.2 Než jsou zaměstnancům svěřeny činnosti zahrnující nakládání s osobními údaji, posuzuje se jejich bezúhonnost a spolehlivost.

5.3 Všem pověřeným osobám jsou operativně poskytovány aktuální informace týkající se zabezpečení.

5.4 Společnost Ferrero rozesílá bezpečnostní pokyny všem pověřeným osobám.

5.5 Společnost Ferrero vede dokumentaci sloužící k podpoře a doložení realizovaných školicích aktivit.

6. ZÁSADY ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

6.1 Společnost Ferrero vymezila soubor kritérií a zásad jednoznačně vyjadřujících její podporu bezpečnosti osobních údajů, jakož i bezpečnostní kontrolní mechanismy týkající se mobilních zařízení a práce na dálku (např. práce z domova prostřednictvím elektronického připojení, vzdálený přístup a virtuální pracoviště).

6.2 Společnost Ferrero vymezila samostatné pozice a s nimi spojené povinnosti v oblasti informační bezpečnosti a do těchto pozic jmenovala vhodné osoby s cílem předejít střetu zájmů a zabránit jakýmkoli případným nežádoucím činnostem.

6.3 Společnost Ferrero uzavřela odpovídající smlouvy s dílčími zpracovateli, ukládající jim povinnost zavedení vhodných technickoorganizačních bezpečnostních opatření týkajících se ochrany osobních údajů.

7. BEZPEČNOST VE VZTAHU K LIDSKÝM ZDROJŮM

7.1 Povinnosti v oblasti informační bezpečnosti jsou brány v úvahu ještě před zahájením pracovního poměru během procesu přijímání či výběru zaměstnanců, jiných spolupracovníků a agenturních zaměstnanců (např. prostřednictvím odpovídajícího popisu volné pracovní pozice nebo hodnocením uchazečů) a jsou zahrnuty v pracovní nebo jiné obdobné smlouvě (např. v rámci podmínek pracovního poměru nebo v jakékoli jiné podepsané dohodě vymezující úkoly a povinnosti ve vztahu k bezpečnosti, např. formou povinností týkajících se dodržování právních předpisů apod.).

7.2 Vedoucí zaměstnanci společnosti Ferrero zajišťují, aby zaměstnanci, jiní spolupracovníci a agenturní zaměstnanci byli během trvání pracovněprávního vztahu průběžně poučováni a instruováni ohledně nutnosti dodržovat povinnosti v oblasti informační bezpečnosti, a dále byli informováni o možnosti formálního kázeňského postihu v případě jimi zaviněného narušení informační bezpečnosti.

7.3 Společnost Ferrero uplatňuje formální kázeňské řízení, jež bude zahájeno v případě narušení informační bezpečnosti zaviněného zaměstnanci, dalšími spolupracovníky a agenturními zaměstnanci.

7.4 V případě odchodu zaměstnance ze společnosti Ferrero nebo v případě významných změn úkolů a povinností jsou všechny aspekty související s bezpečností řešeny např. povinností vrátit veškeré informace a předměty, jež jsou majetkem společnosti, dále aktualizací přístupových práv/oprávnění a připomenutím dotčeným osobám, že se na ně i nadále vztahují povinnosti ohledně ochrany osobních údajů, duševního vlastnictví, povinnosti vyplývající ze smluvních ustanovení, která zůstávají platná a účinná i po ukončení pracovního poměru a další povinnosti, včetně etických očekávání na ně kladených.

7.5 Pověřeným osobám budou udíleny konkrétní pokyny ohledně způsobu výmazu nebo likvidace údajů z nosičů.

8. SPRÁVA PROSTŘEDKŮ

8.1 Společnost Ferrero má úplný soupis veškerých svých informačních prostředků, s uvedením totožnosti osob, které mají tyto prostředky v držení, za účelem zajištění odpovědnosti za bezpečnost těchto prostředků. Společnost Ferrero ve vztahu k těmto prostředkům vymezila zásady „přijatelného užívání“.

8.2 Nosiče informací jsou spravovány, kontrolovány, přepravovány a likvidovány způsobem vylučujícím vyzrazení obsahu informací na nich uložených.

8.3 Společnost Ferrero má odpovídající počet bezpečnostních schránek, vhodně rozmístěných a daných k dispozici osobám odpovídajícím (byť i jen dočasně) za uchovávání osobních údajů v jakékoli podobě (papírové, elektronické či jiné).

8.4 Společnost Ferrero zavedla kontrolní mechanismy, jejichž cílem je zabránit situacím, kdy by dokumenty obsahující zvláštní kategorie osobních údajů byly ponechány volně bez dozoru v případech, kdy jsou svěřeny pověřeným osobám a vyjmuty z jejich zabezpečených archivů.

8.5 Pověřené osoby mají přístup ke skartovačkám papírových dokumentů, které mohou bez omezení používat.

8.6 Společnost Ferrero zavedla odpovídající zásady používání, uchovávání a skartace dokumentů v papírové podobě.

9. ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU

9.1 Organizační požadavky zavedené společností Ferrero ve vztahu k řízení přístupu k informačním prostředkům jsou transparentně zdokumentovány v zásadách/řádu řízení přístupu. Přístup k síti a připojením společnosti Ferrero je omezený.

9.2 Uživatelé jsou poučeni o svých povinnostech týkajících se udržování účinného řízení přístupu, zahrnujících např. nastavení silných hesel a zachovávání jejich důvěrné povahy.

9.3 Přístup k údajům je omezen v souladu se v zásadami/řádem řízení přístupu společnosti Ferrero, např. prostřednictvím systému bezpečného přihlašování, správy přístupových hesel, správy přístupových oprávnění a omezení přístupu ke zdrojovým kódům.

9.4 Společnost Ferrero kontroluje přístup k citlivým oblastem. Osoby mají k těmto citlivým oblastem přístup na základě předchozího oprávnění.

9.5 Citlivé oblasti jsou vybaveny elektronickými nástroji pro řízení přístupu nebo podléhají jiným formám odpovídající kontroly.

9.6 Společnost Ferrero častými kontrolami přístupových logů citlivých oblastí, např. serverových místností, zjišťuje, zda nedošlo k neoprávněnému přístupu.

10. ŠIFROVÁNÍ

11. FYZICKÉ A PROSTOROVÉ ZABEZPEČENÍ

11.1 Společnost Ferrero má zřetelně vymezené fyzické perimetry a bariéry a používá fyzické prostředky kontroly přístupu a interní postupy k ochraně prostor, kanceláří, místností, míst nakládky/vykládky atd. před neoprávněným vstupem (protipožární a protipovodňová ochrana, ochrana proti zemětřesení apod.).

11.2 Společnost Ferrero může potvrdit, že bez předchozího svolení nedochází k vynášení zařízení anebo informací mimo prostory, a že je zajištěna odpovídající úroveň jejich ochrany jak v prostorách společnosti, tak mimo ně.

11.3 Informace uložené na nosičích informací jsou před likvidací nebo opětovným použitím těchto nosičů zničeny.

11.4 Každé zařízení, u kterého v daném okamžiku není přítomen uživatel, je chráněno a existují ve vztahu k němu konkrétní a transparentní pravidla řízení přístupu.

12. PROVOZNÍ BEZPEČNOST

12.1 Byla zavedena a jsou udržována opatření pro kontrolu malwaru.

12.2 Průběžně jsou prováděny a ukládány příslušné zálohy v souladu se zásadami společnosti Ferrero pro zálohování.

12.3 Zálohy jsou testovány. Výsledky jsou zdokumentovány a zaznamenány.

13. AUTENTIZACE A MONITORING

13.1 Systémy pro sledování využití pracovní doby jsou synchronizovány tak, aby byla zajištěna časová konzistentnost sledovaných údajů.

13.2 Společnost Ferrero se řídí zásadou minimálního oprávnění (principle of least privilege), umožňující oprávněný přístup uživatelům na základě jejich pracovní náplně.

14. ŘÍZENÍ TECHNICKÉ ZRANITELNOSTI

14.1 Společnost Ferrero může potvrdit, že vyvinula postup pro řízení zranitelnosti, jehož cílem je identifikace slabých míst v zabezpečení s využitím důvěryhodných externích zdrojů pro získávání informací o zranitelnosti, a dále přiřazování klasifikace rizik jednotlivým bezpečnostním zranitelnostem.

14.2 Systémové komponenty a softwarové aktualizace vztahující se k nápravě známých zranitelností jsou posuzovány s cílem zjistit jejich použitelnost, před instalací jsou prováděny zkoušky jejich kompatibility, a následně probíhá jejich včasná implementace.

14.3 Byla zavedena pravidla pro uživatelské instalace softwaru s cílem zabránit vzniku nových zranitelností.

14.4 Společnost Ferrero definovala a implementovala proces penetračního testování na úrovni aplikací a na úrovni infrastruktury.

15. KOMUNIKAČNÍ BEZPEČNOST

15.1 Bezpečnost sítě a síťových služeb společnosti Ferrero je chráněna mimo jiné oddělením sítí.

15.2 Společnost Ferrero zavedla ochranná opatření, jejichž cílem je kontrola komunikace na vnitřní i vnější hranici infrastruktury.

15.3 Společnost Ferrero uplatňuje zásady, postupy a smluvní vztahy (např. dohody o mlčenlivosti, smlouvy o zpracování osobních údajů) týkající se předávání informací mezi ní a třetími osobami, mimo jiné elektronickými prostředky.

15.4 Společnost Ferrero používá zabezpečené komunikační kanály (např. šifrované protokoly pro připojení k síti společnosti a/nebo VPN v případě vzdálených přístupů) pro komunikaci mezi informačními systémy a sítí společnosti.

16. AKVIZICE, ROZVOJ A ÚDRŽBA SYSTÉMŮ

16.1 Společnost Ferrero analyzuje a specifikuje požadavky týkající se kontroly bezpečnostních prvků, a to i ve vztahu k internetovým aplikacím a aktivitám.

16.2 Pravidla týkající se bezpečnosti softwaru / vývoje systémů jsou stanovena v souladu s interními předpisy společnosti Ferrero.

16.3 Změny jsou před realizací migrace do výroby řízeny, prováděny, posuzovány a schvalovány (optimálně prostřednictvím nástroje) v dedikovaném prostředí.

16.4 Změny konfigurace parametrů aplikací jsou před provedením schvalovány a po provedení potvrzovány.

16.5 Softwarové balíky nejsou upravovány s tím, že jsou respektovány technické zásady bezpečnosti systému.

16.6 Prostředí určená pro vývoj, zkoušky a výrobu jsou vzájemně oddělena, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k výrobním systémům a úložištím kódů nebo jejich změnám.

16.7 Všechna testovací data jsou pečlivě vybírána, generována, kontrolována a mazána.

17. VZTAHY S DODAVATELI

17.1 Společnost Ferrero uplatňuje zásady, postupy, činnosti pro zvýšení povědomí apod. s cílem chránit své informace, k nimž mají přístup outsourceři IT činností a další externí dodavatelé (ať již jsou tito dílčími zpracovateli osobních údajů či nikoli) napříč celým dodavatelským řetězcem. Ty jsou promítnuty do písemných smluv uzavíraných s těmito subjekty.

18. ŘEŠENÍ NARUŠENÍ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

18.1 Společnost Ferrero stanovila povinnosti a postupy týkající se řešení (ohlášení, posouzení, reakce a vyvození důsledků) případů narušení informační bezpečnosti, bezpečnostních incidentů a zjištěných zranitelností, včetně případů porušení zabezpečení osobních údajů, a to důsledným a účinným způsobem, aby bylo možné tyto skutečnosti pověřenými osobami včas oznámit, a dále postupy pro shromažďování vhodných forenzních důkazů, pokud je to nutné.

19. ASPEKTY INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ŘÍZENÍM KONTINUITY ČINNOSTÍ

19.1 Společnost Ferrero má naplánovánu kontinuitu informační bezpečnosti, kterou implementuje, testuje a přezkoumává jako nedílnou součást svých systémů řízení kontinuity činností.

19.2 Společnost Ferrero má natolik dostatečné kapacity, aby byla schopna vyhovět požadavkům na dostupnost.

20. DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

20.1 Společnost Ferrero identifikovala a zdokumentovala své povinnosti ohledně zabezpečení osobních údajů, jež má vůči úřadům (včetně dozorových úřadů) a dalším třetím osobám, zejména v oblasti duševního vlastnictví, korporátních a jiných záznamů, ochrany osobních údajů a šifrování.

Naposledy aktualizováno: červen 2018